کویر مصر کویر مصر کویر مصر photo 2017 10 03 17 43 41

کویر مصر

کویر مصر
کویر، دنیایی جدا بافته است، افسونی که تنها یک‌بار سفر کافی است تا هرگز رهایتان نکند. زیبایی کویر با آرامش بی حد و حصر آن گره خورده