اکتیوتور با برند متفاوت سفر کن از سال 1394 در مشهد در زمینه اجرای تورهای طبیعتگردی گروهی و انفرادی در حوزه ایرانگردی و جهانگردی شروع به فعالیت نمود.
تیم ما شامل بخش های بازرگانی، فروش، بازاریابی، برنامه ریزی، عملیات و اجرا می باشد.
هر بخش به طور خاص در حال فعالیت می باشد.
در صورت تمایل می توانید در بخش های مربوطه با داشتن شرایط مربوطه با ما همکاری کنید.