خالدنبی

قبرستان خالد نبی ؛گورستان اصرار امیز!

قبرستان خالد نبی
قبرستان خالد نبی، مکانی است کمتر شناخته‌شده در شهر گنبد که برای زیارتگاه و سنگ قبرهای خاصش مشهور است.
مجموعه‌ی گورستان و زیارتگاه خالد نبی از چند مکان زیارتی و همچنین